Kích thước phông chữ
Màu trang web
Chuyển tới nội dung chính

Nổi bật

Course 2

Ngành Quản trị khách sạn là ngành học về cách quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hợp lý và hiệu quả. Người quản lý phải lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối.asdfasdfasd.fasdf.as.dfas.df.asdf.asdf asdf asdfasdf asdf asdf asdf asdf 

Nổi bật

Giải thích về Generative AI

Giới thiệu về khóa học nàyAI sáng tạo mô tả các công nghệ được sử dụng để tạo nội dung mới dựa trên nhiều loại đầu vào khác nhau. Trong thời gian gần đây, Generative AI liên quan đến việc sử dụng mạng lưới thần kinh để xác định các mẫu và cấu trúc trong dữ liệu hiện có nhằm tạo ra nội dung mới. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm, ứng dụng của Generative AI cũng như những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực thú vị này.

Khoá học thử

Khóa học thử trải nghiệm